A Barnabás Csoport célja, hogy szolgálja és erősítse a gyülekezeteket a jelenlegi, és a leendő vezetők támogatása és képzése által. Az a vágyunk, hogy munkánk gyümölcse gyülekezetek növekedése, megújulása, és új gyülekezetek születése legyen.

Hosszútávú kapcsolatok kialakítására és ápolására törekszünk, valamint olyan tanuló/fejlesztő közösségek létrehozására, ahol a vezetők képzésben, mentorálásban, támogatásban és bátorításban részesülnek.

Szolgálatunk fontos része, hogy gyülekezeti vezetők mellé állva segítsük őket abban, hogy elhívásukat betöltsék Isten dicsőségére. A bibliai Barnabás példája és nevének jelentése ihlette a „Barnabás Csoport” nevet.

A Barnabás Csoport 1991-ben alakult, 2002 óta CoNext partnerként együttműködik más nemzeti partnerszervezetekkel a vezetők felé való szolgálatban. Munkatársaink magyarok és amerikaiak, dolgozunk az országban, és a határokon túl élő magyar közösségek között is.

A BARNABÁS CSOPORT ÉRTÉKRENDJE

1. Biblikus, de nem dogmatikus szolgálat

Hiszünk Isten ihletett Igéjében gyökerező, és az Ő Szava által vezetett szolgálatban, és elkötelezzük magunkat emellett. Ugyanakkor szeretnénk elkerülni a dogmatizmust.   „A legfontosabb dolgokban egységre, a kevésbé fontos dolgokban szabadságra, és mindenben szeretetre” törekszünk.

2. Kapcsolatok

Istentől kapott elhívásunkat szeretetteljes és nyílt kapcsolatok által szeretnénk betölteni. Ezért az egészséges emberi kapcsolatokat elősegítő empátiát, elkötelezettséget, önzetlenséget, megbízhatóságot, tiszteletet, és nyílt kommunikációt nagyra becsüljük. Mindannyian odaszánjuk magunkat arra, hogy Csoportunkban és mások felé végzett szolgálatunkban ki-ki a másik javát és épülését szolgálja. Nem mondunk rosszat egymásról, nem manipulálunk, és nem használunk ki senkit, hanem szeretjük, védjük és szolgáljuk egymást és másokat is. (lásd még az 1. pontot: „Mit mond a nevünk” )

3. Felekezetek közötti összefogás, Isten Országa szemléletmód

Krisztus egyháza ma több felekezetben él, és szabadságunk van arra, hogy egymástól eltérő értékeket, teológiai látásokat követő gyülekezeteket is tiszteletben tartsunk. Fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten a különböző felekezeti hátterű vezetőket egymás jobb megismerésére, elfogadására és összefogásra bátorítsuk Isten Országa terjedése érdekében.

Nagyra értékeljük más missziós szervezetek munkáját, készek vagyunk együttműködni velük a helyi-, országos és nemzetközi misszióban.

4. Istenre való hagyatkozás

Felismerjük, hogy Isten nélkül semmit nem vagyunk képesek elvégezni. Ezért elkötelezzük magunkat, hogy Istenre hagyatkozó életet élünk, mely imádkozásban (személyes hűségért, látásért, vezetésért, felhatalmazásért és növekedésért), Isten Igéje iránti hűségben, és az Ő elhívásának való engedelmességben nyilvánul meg.

5. A helyi gyülekezet

Hiszünk az erős, növekvő, és megsokszorozódó helyi gyülekezetekben, amelyek Isten elsődleges eszközei Országa növekedésében és terjedésében.

6. Helyi vezetők

Hisszük, hogy istenfélő és felkészült vezetőkre van szükség, akik felkészültek arra, hogy a magyar gyülekezeteket vezessék nemzeti és kulturális környezetüknek megfelelően, hogy azok önállóan létezhessenek, növekedhessenek, és új gyülekezetek hozzanak létre (ne függjenek külföldi szervezetektől vagy támogatóktól).

7. Kulturális érzékenység

Arra törekszünk, hogy életünk és szolgálatunk a helyiek iránt érzékeny, gyümölcsöző és ténylegesen időszerű legyen.

8. Egység és csapatmunka

Hiszünk az egységben és a csapatmunkában, és elkötelezzük magunkat az egymás bátorítására és az egymásról való gondoskodásra, hogy minden csapattag, saját ajándékainak és adottságainak megfelelően járuljon hozzá látásunk és küldetésünk megvalósításához. Hiszünk abban, hogy egy egészséges csapat teljesítménye minden szempontból jelentősebb, mint a tagjai egyéni erőfeszítésének összessége.

Hiszünk…

…a Szentírásban, Isten ihletett, csalhatatlan és teljességgel megbízható szavában, mely hit és cselekedetek tekintetében a legfőbb tekintély…

…az egy örökkévaló Istenben, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek három személyében létezik…

…a mi urunk Jézus Krisztusban, a testben megjelent Istenben, aki szűztől született, bűntelen emberi életet élt, természetfölötti csodákat tett, engesztelő váltsághalált halt, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár érettünk, személyesen fog visszajönni hatalommal és dicsőséggel…

…az elveszett és bűnös ember megváltásában, melyben nem cselekedetekből, hanem hit által, az Úr Jézus Krisztus kiontott vére árán, a Szentlélek újjáteremtő hatalma által részesül…

…a Szentlélekben, aki a hívőkben lakozik, és alkalmassá teszi Őket a szent életre, az Úr Jézus Krisztus szolgálatára és a róla szóló bizonyságtételre…

…a Lélek egységében, melynek minden igaz hívő részese, az Eklézsiában, Krisztus Testében… 

A feltámadásban: a megváltottak örök életre, míg az elveszettek örök kárhozatra támadnak fel.

* A Nemzetközi Evangéliumi Aliansz által elfogadott hitvallás szövege

Munkatársaink

Célunk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma által változzunk és változást generáljunk.
Küldetésünk, hogy vezetők, közösségek, gyülekezetek és szervezetek Isten szeretetét befogadják, viszonozzák és továbbadják, hogy Isten Országa szűkebb és tágabb környezetüket is alakítsa.

Önkénteseink

Az a vágyunk, hogy munkánk gyümölcse gyülekezetek növekedése, megújulása, és új gyülekezetek születése legyen.